Wednesday, 11 March 2009

1-10 In Japanese

Ichi
Ni
San
Shi
Go
Roku
Sichi
Hachi
Ku
Ju

No comments: